Biuro Rachunkowe

Przychód, koszt, dochód, strata

Opublikowano w 2012 roku

Podatnicy mają czasami problem z rozróżnieniem przychodu i dochodu. Poniżej omawiamy cztery podstawowe kategorie finansowe (a także podatkowe) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,  czyli przychód, koszt, dochód i stratę.

Przychodem jest uzyskany lub należny wpływ wartości pieniężnych lub korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kosztem jest wyrażone w pieniądzu, celowe zużycie różnych (rzeczowych, osobowych, finansowych) zasobów w związku z określoną działalnością. Co ważne, nie każdy koszt wiąże się z wydatkiem pieniężnym i nie każdy wydatek pieniężny jest kosztem. Przykładem może być zakup środka trwałego (np. maszyny, budynku, samochodu). Wydatek pieniężny w takim przypadku następuje w momencie dokonania zakupu składnika majątku. Koszt natomiast powstaje stopniowo w trakcie jego użytkowania i są nim odpisy amortyzacyjne. W opisanym przykładzie najpierw występuje wydatek, a później stopniowo ponoszony jest koszt.

Dochodem jest generalnie nadwyżka uzyskanych przychodów nad poniesionymi kosztami. Jeżeli natomiast występuje nadwyżka kosztów nad przychodami, mamy do czynienia ze stratą.

Dla przykładu, jeżeli podatnik zakupił towar za 100 zł i później sprzedał go za 130 zł, przychód jest równy 130 zł, koszt 100 zł a dochód 130 zł – 100 zł = 30 zł.