Biuro Rachunkowe

Czym są różnice kursowe?

Opublikowano w 2012 roku

Podatnicy dokonujący obrotu (sprzedaży lub zakupów) w walucie obcej, są zobowiązani do ustalenia (obliczenia) różnic kursowych oraz powiększania o nie przychodów bądź kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od tego, czy są to dodatnie czy ujemne różnice kursowe. Ma to służyć doprowadzeniu przychodów i kosztów w walutach obcych do ich rzeczywistych wartości.Wynika to stąd, że przychód (koszt) może powstać w innym momencie niż zapłata, a stąd inny może być kurs walutowy w momencie powstania przychodu (kosztu) i w momencie zapłaty. Ponieważ przychód (koszt) powstaje niezależnie od zapłaty, należy po dokonaniu zapłaty skorygować ten przychód (koszt) in plus lub in minus, w zależności od tego, czy kurs waluty wzrósł (spadł) czy spadł (wzrósł).
 
Przykładowo, jeżeli w momencie osiągnięcia przychodu (w dacie wystawienia faktury) na kwotę 1000 euro należało zastosować kurs po 4,00zł za euro (średni kurs ogłaszany dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu), przychód zostanie ujęty w ewidencji księgowej w kwocie 1000 euro*4,00 zł/euro=4000zł. Jeżeli zapłata wpłynie na konto przedsiębiorcy tydzień później po kursie 4,10 zł za euro, równowartość tej zapłaty w walucie krajowej będzie wynosić 4100zł, czyli o 100zł więcej niż ujęto uprzednio w przychodach. W związku z tym powstanie dodatnia różnica kursowa w kwocie 100zł, o którą zostaną powiększone przychody.
Łączna kwota przychodu uzyskanego na opisanej transakcji wyniesie 4000 (przychód zaksięgowany na podstawie wystawionej faktury)+100 (dodatnia różnica kursowa)=4100zł i będzie równa faktycznemu przychodowi. Gdyby pomiędzy momentem uzyskania przychodu a momentem zapłaty kurs spadł, powstałaby ujemna różnica kursowa, która obciążyłaby koszty i skorygowałaby uprzednio zaewidencjonowany przychód in minus.