Biuro Rachunkowe

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Opublikowano w 2012 roku


Do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zobowiązani są podatnicy prowadzący ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ta służy ustaleniu wartości odpisów amortyzacyjnych od składników majątku i powinna być prowadzona zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stanowiącego akt wykonawczy do wyżej wymienionej ustawy). Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony,
 • zaktualizowaną wartość początkową,
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.