Biuro Rachunkowe

Ewidencja wyposażenia

Opublikowano w 2012 roku


Ewidencję wyposażenia są zobowiązani prowadzić podatnicy prowadzący ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie  rowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

W ewidencji tej należy ujmować rzeczowe składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 1.500 zł, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (i tym samym nie ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej:

  • numer kolejny wpisu,
  • datę nabycia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu wyposażenia lub koszt jego wytworzenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  • datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny),
  • przyczynę likwidacji.