Biuro Rachunkowe

Kto i kiedy wystawia fakturę korygującą?

Opublikowano w 2012 roku

Dokumentami korygującymi faktury VAT są faktury korygujące (tzw. korekta do faktury VAT lub korekta faktury) oraz noty korygujące. Dokumenty te służą poprawieniu błędów lub uzupełnieniu braków w wystawionej fakturze VAT. Podatnik, który wystawił fakturę VAT, jest zobowiązany wystawić do niej fakturę korygującą w przypadku:

  • udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • zwrotu sprzedawcy towarów,
  • zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
  • zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu,
  • podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:
  • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
  • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: dane sprzedawcy i nabywcy, łącznie z NIP, datę wystawienia faktury, a w przypadku gdy data ta różni się od daty sprzedaży również datę dokonania transakcji oraz jej numer kolejny i oznaczenie: "Faktura VAT"; nazwę towaru lub usługi objętych rabatem, podwyżką ceny,
  • kwotę i rodzaj udzielonego rabatu lub podwyższenia ceny (bez podatku),
  • kwotę zmniejszenia lub podwyższenia podatku należnego.

WAŻNE! Fakturę korygującą wystawia podatnik, który wystawił fakturę pierwotną.
Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług .