Biuro Rachunkowe

Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych

Opublikowano w 2012 roku

Podatnicy będący osobami fizycznymi, podejmujący działalność gospodarczą, mogą się opodatkować w formie:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej,
  • liniowego podatku dochodowego,
  • ryczałtu ewidencjonowanego,
  • karty podatkowej.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym jest obowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także: ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, imienne karty przychodów pracowników, ewidencję sprzedaży (m.in. jeżeli prowadzenie podatkowej księgi powierzył biuru rachunkowemu),
ewidencję przebiegu pojazdu - jeżeli w ramach prowadzonej działalności korzysta z samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, ewentualnie inne ewidencje, których wymaga szczególny rodzaj prowadzonej działalności. Zamiast prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (co jest uregulowane prawnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w rozporządzeniu o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów) podatnik może również prowadzić ewidencję w formie ksiąg rachunkowych i podlegać przepisom ustawy o rachunkowości

Podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany (naliczany od przychodów, a nie od dochodów) ma obowiązek prowadzić: ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, karty przychodów pracowników, a także posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów handlowych, surowców i materiałów
podstawowych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane na podstawie tzw. karty podatkowej, są zobowiązane: wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu następnych lat podatkowych oraz prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia oraz karty przychodów pracowników.
Wybór opisanych dwóch zryczałtowanych form opodatkowania wymaga spełnienia określonych warunków przez podatnika, zapisanych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.