Biuro Rachunkowe

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowano w 2012 roku

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości) dotyczy m. in.:

  • spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, bez względu na wielkość przychodów ze sprzedaży,
  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro, przeliczoną na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości). 30 września 2011 roku kurs ten był równy 4,4112 zł, co w walucie polskiej dało kwotę 5.293.440 zł i podmioty o łącznej kwocie przychodów równej lub większej od podanej są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 roku. W 2013 roku do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane będą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto za 2012 rok wyniosą co najmniej 4.936.560 PLN.

Podstawa prawna:

1) Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) Art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).