Biuro Rachunkowe

Kasy fiskalne - nowe obowiązki i limity w 2013 r.

Opublikowano w 2012 roku

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych
spoczywa na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tzw. rolników ryczałtowych.
Projektowane przez Ministerstwo Finansów regulacje prawne zrównują limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20 000 zł rocznie. Obecnie przedsiębiorcy, którzy kontynuują działalność, korzystają z dwukrotnie wyższego limitu (40 000 zł). W 2013 r. według zapowiedzianych przez Ministerstwo Finansów zmian, ze zwolnienia od stosowania kas będą mogli skorzystać jedynie ci podatnicy prowadzący działalność, u których obrót nie przekroczył w 2012 r. wysokości 20 000 zł. Zatem podmioty, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tzw. rolników ryczałtowych nie przekroczy dotychczas obowiązującego w tym zakresie limitu 40 000 zł, ale będzie wyższa niż limit po zmianie – utracą prawo do zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokość obrotów. Utrata ta nastąpi jednak dopiero od 1 marca 2013 r.

Należy również zauważyć, że prawo do skorzystania ze zwolnienia stosowania kas fiskalnych utracą podatnicy, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz tzw. rolników ryczałtowych nie przekroczyła w 2012 r. kwoty 20 000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r. Utrata prawa nastąpi, tak jak to było do tej pory, po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów.

Zmiana dotyczy także podatników rozpoczynających działalność, dla których limit uprawniający do skorzystania ze zwolnienia w 2013 r. będzie uzależniony od okresu prowadzonej w danym roku sprzedaży i wyliczany proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Zmianie nie ulegnie natomiast prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia kasy fiskalnej oraz ulga na zakup kasy, polegająca na refundacji części kwot wydatkowanych przez podatnika na jej zakup (90% ceny zakupu nie więcej niż 700zł).