Biuro Rachunkowe

Korzyści zakupu samochodu osobowego poprzez umowę leasingu operacyjnego

Ogólnie wiadomo, iż w przypadku nabycia samochodu osobowego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze, jednak nie więcej niż 6000 zł.  (art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym). Limit ten dotyczy również rat leasingowych od samochodu osobowego, z tym że wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, a suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego jest traktowany jako odrębna czynność, niezwiązana z umową główną leasingu, dlatego też do wykupu stosuje się odrębny limit odliczenia tj. 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6000 zł. Wynika z tego, że dzięki zawarciu umowy leasingu operacyjnego podatnik korzysta dwukrotnie z możliwości odliczenia 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6000zł - raz podczas trwania umowy z faktur dokumentujących raty leasingowe, drugi raz z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Ponadto, jeżeli wartość początkowa wykupywanego samochodu nie przekracza 3500 zł, wówczas wydatki na jego nabycie można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do użytkowania albo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do użytkowania lub w miesiącu następnym, albo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i amortyzować.

W przypadku amortyzacji, samochód osobowy wykupiony z leasingu można traktować jako używany i zastosować stawkę amortyzacji w wysokości 40%. Dla używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, podatnik może indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne, z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (dla samochodów osobowych), co w ujęciu rocznym daje stawkę równą 40%.  Zgodnie z art. 16j ust. 2 ustawy o PDOP oraz art. 22j ust. 2 ustawy o PDOF w przypadku samochodów za używane uznaje się pojazdy, w odniesieniu do których podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy. Do tego okresu można zaliczyć okres użytkowania wynikający z umowy leasingu. Dowodem długości czasu użytkowania pojazdu będzie wówczas umowa leasingu.

Kolejnym atutem leasingu operacyjnego samochodów osobowych jest brak stosowania limitu 20 000 euro, dotyczącego wartości samochodu (limit ten nie dotyczy samochodów ciężarowych). Wiadomo, iż kosztem uzyskania przychodów jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczy wartości samochodu nieprzekraczającej równowartości 20.000 euro. Pozostałej części odpisu nie można traktować jako wydatku stanowiącego koszt uzyskania przychodu. Ponieważ w leasingu operacyjnym brak jest ujęcia leasingowanego samochodu w ewidencji środków trwałych podatnika (leasingobiorcy), limit ten nie obowiązuje. Podatnik ujmuje w kosztach uzyskania przychodów opłatę wstępną oraz pełne raty leasingowe.